ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس | adelaide | 7194

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس سنگ بزرگ خود شهره بودکه به ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس او مدید؟بفر ما تو مه ندس، ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس

ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس

بررسی کامل تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دارای 122 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 122 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی    5

3 ـ 1 بيان مسئله    7

4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق    8

5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق    10

6 ـ 1 اهداف تحقيق    10

7ـ 1 حدود مطالعاتی    13

1-7-1قلمرو مكاني تحقيق    14

2-7-1قلمرو زماني تحقيق    14

3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق    14

8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق    14

9 ـ 1 ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات    14

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    18

2 ـ 2 بازار مالي    19

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي    19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول    19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه    19

3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه    20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون    22

5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري    22

6 ـ 2 تاريخچه پيش بيني سود    24

7 ـ 2 سود سهام پيش بيني شده    25

8 ـ 2 اهميت سود سهام پيش بيني شده    26

9 ـ 2 دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام    26

10 ـ 2 روشهاي پيش بيني سود    27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز    28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي    29

11 ـ 2 بازده    30

12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار    30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته    31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار    31

13 ـ 2 اجزاي بازده    31

1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي    31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه    31

14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام    32

15 ـ 2  فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه    35

1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي    35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون    35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك    36

2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي    38

3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر    40

4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران    40

5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ    41

16 ـ 2  تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران    42

17 ـ 2 پيشينه تحقيق    43

1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي    43

2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي    46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    49

2 ـ 3 ـ روش تحقيق    49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري    50

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها    51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري داده ها    54

6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل داده ها    54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي    55

7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش    59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    62

2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها    62

3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق    66

4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    66

5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها    67

6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك    68

1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:    68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل    71

2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم:    77

1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل    81

3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي    86

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه    89

2 ـ 5  ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها    90

1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول    90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل    91

2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم    91

1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل    92

3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي    92

3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق    92

4ـ5 پيشنهادها    93

1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش    93

2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش    93

3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي    94

5ـ 5محدوديتهاي تحقيق    94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری    97

منابع و ماخذ

منابع فارسي:    101

منابع لاتین:    104

منابع اینترنتی :    107

چکیده لاتین    108

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق    9

جدول (2 ـ 1) شيوه اندازه گيري متغيرهاي كنترل    13

جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل    53

جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق    57

جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A)    63

جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B )    64

جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي)    67

جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه    68

جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه    69

جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه    69

جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A    73

جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول  به روش Enter    74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA)    76

جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون  دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه    77

جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه    78

جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه    78

جدول (13ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی B    82

جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter    83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B)    85

جدول (16ـ4)  يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغیرهای کنترل   به تفكيك صنعت    86

         

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي  پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A    70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A    71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي  پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B    79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B    80

چكيده:

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

👇محصولات مشابه با ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس👇

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس بررسی تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس بررسی مقايسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمايه‌گذاری با شرکت‌های توليدی پذيرفته شده در بورس بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابدارای و نگهداری وجه نقد با بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته

👇محصولات تصادفی👇

بررسي خصوصي‌سازي در آموزش عالي پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان پاورپوینت آجر پاورپوینت خشکسالی مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي پاورپوینت معماری برج میلاد پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی مبانی نظری هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کونوکسی، 1996) پروپوزال تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد : مطالعه‌ی موردی دفتر مقابله با مواد مخدر و ج بحران مالی جهانی - بحران عدم اعتماد و مشروعيت پاورپوينت حسابداري مالياتي دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر پیشینه ومبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین بتاکاروتن و کاربردهای آن در صنایع غذایی

👇کلمات کلیدی👇

بررسی کامل تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورسپیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سها