پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی | adelaide | 340

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی سنگ بزرگ خود شهره بودکه به پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی او مدید؟بفر ما تو مه ندس، پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی

پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی دارای 57 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 57 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 چشم انداز فصل ۵

شرکتها با بودجه برنامه ریزی می شوند.

بودجه بندی عملیاتی مختلف

بودجه بندی یک ابزارمهم برنامه ریزی است که درآن  هزینه هاودرآمدهای سازمان )بطورکلی (وزیرمجموعه اش مشخص می شود.

بودجه منطقی سلسه اهدافی رامحیامی کندکه می تواندجنبه های مالی فعالیتهای قابل برنامه ریزی شده راپوشش دهد.

بودجه یک نوع طرح وبرنامه است که مدیران سعی می کنند آنراانجام دهندوبه ان دست یابند.

شرح داستان بودجه بدون پرداختن به وظیفه کنترلی آن ناتمام است.این فصل دراین خصوص است .

اسلاید ۲ :

به موضوعات عمومی درزمینه کنترل می پردازد.

(۱مفهوم کنترل

(۲بسط مفهوم کنترل

باشناخت موضوعات فوق رابطه بین کنترل مدیریت وبودجه بدست می آید.

به بحث دررابطه بادامنه کنترل مدیریت  می پردازد.که دربعضی مواقع ازعبارت  حسابداری مدیریت استفاده می شودولی باتمرکزمتفاوت .

(۱تعاریف ”سیستم های کنترل مدیریت ”درمکاتب فکری مختلف

(۲تعاریف مختلف سیستم های کنترل مدیریت درعمل

ارزیابی کلی ازادبیات کنترل مدیریت

(۱مشخص کردن نیازهای عملی که مدیران رابرای طراحی سیستم های کنترل مدیریت هدایت می کند.

(۲ایجادارتباط بین کنترل مدیریت عمومی وکنترل بودجه ای

(۳جنبه های کنترلی هزینه یابی استانداردوبودجه

اسلاید ۳ :

مفهوم کنترل

کنترل را نمی توان محدودبه حسابداری مدیریت نمودولی فهم حسابداری مدیریت ازجنبه های کنترل آسان است .

دامنه نامحدودکنترل شامل چندین سطوح مختلف تجزیه وتحلیل              می باشد(ازافراددرون سازمان تامحیط های اجتماعی ).این محیط هابه ترتیب توسط روانشناسی,جامعه شناسی سازمانی وتئوری های اجتماعی وسیع اداره می شوند.

سوال اساسی مشترک بین آنها: چه کسی چه کسی راکنترل می کند؟وبرچه اساسی ؟

باطرح این سوالات بامجموعه ای ازموضوعات تحقیقاتی بیشتری روبروخواهیم شد: مکانیزم کنترل ,نتایج کنترل واقدامات شفابخش برای مشکلات کنترل

باطرح عنوان این موضوعات عده ای به عوامل ریشه ای موضوعات کنترلی        ( جامعه شناسان )وعده ای به طرح راه حل (مدیران )می پردازند.

اسلاید ۴ :

هردوجنبه مدیریتی وجامعه شناسی کنترل برای درک بهترحسابداری مدیریت درعمل وطراحی بهترسیستم های کنترلی مهم هستند .

جنبه جامعه شناسی   بیشترمشکلات رابازگومی کندوآنهارابه عوامل اجتماعی وسیاسی ربط داده تااینکه راه حلی ارایه دهد.مثلاکارکردپایین کارگران رایاناشی ازفرهنگ کاری می دانندیافشارهای سیاسی اتحادیه های کارگری .

جامعه شناسان ازکنترل برای درک سازمان وجامعه استفاده می کنندنه اینکه بخواهندبوسیله آن آنهاراتغییردهند.(روسلندر,۱۹۹۲)

درمقابل جنبه مدیریتی  بیشتربدنبال راه حل است مثل طرحهای انگیزشی .

     مدیران ازکنترل برای کشف اختلافات بین” چه هست ” و ” چه بایدباشد”استفاده می کنند.(راسه ,۱۹۶۰)

     باکشف این اختلافات ,مدیران سعی می کنندبرای اصلاح آنهاقداماتی که ممکن است یابه نتایج مثبت ختم شودیامنفی بکارببرند.(ویکرز,۱۹۷۲)

اسلاید ۵ :

سیستم کنترل بودجه یکی ازراه حل هاست .

کنترل خود به تنهایی هدف نیست بلکه وسیله است برای دستیابی به هدف : به عبارت  دیگر سیستمهای عملیاتی را بهبود می بخشد.)ایورت,۱۹۹۲).

درمکانیزم کنترل ,نتایج وراه حل مشکلات بدست می آید.

هدف ازفرآیندکنترل ,دستیابی سیستم به عملکرددرست درجهت اهداف سازمانی است .

اسلاید ۶ :

کنترل مدیریت

کنترل مدیریت ازایده کنترل نشات گرفته .

کنترل مدیریت :ایجادچیدمانهاواقدامات سازمانی برای دستیابی اعضاء آن به عملکردمطلوب وباحداقل نتایج ناخواسته.(انصاری ,۱۹۷۷)

کنترل مدیریت فرآیندی است که مدیران , سایراعضاء سازمان رابرای اجرای استراتژی شرکت تحت تاثیرقرارمی دهند.

کنترل مدیریت شامل کلیه روشهاودستورالعمل های لازم است که برای اطمینان یافتن ازانطباق آنهابااستراتژی هاوخط مشی های سازمانی مورداستفاده قرارمی دهد.

معمولاکنترل مدیریت به کنترل های رسمی درمحیط سازمانی رجوع می کندتابه کنترل های غیررسمی درمحیط اجتماعی .

اسلاید ۷ :

درتاریخ نوآوری های کنترل مدیریت ,سیستم های کنترل رسمی به ایجاد(تربیت) “ مدیرحرفه ای ” و ” ساختاررسمی کنترل ” پیوندزده شد. تکمیل شده توسط تیلوروفایول .

مطابق نظرتیلور(۱۹۶۷)فرآیندکنترل بایدبراساس استانداردکار (تقسیم کار,کیفیت ابزارو…. )باشددرحالیکه فایول معتقدبودکنترل های رسمی بایدازطریق نظارت مستقیم ایجادشود.

عملیات سیستم های کنترل رسمی ازطریق حسابداری است .

کنترل مدیریت شاخه ای ازحسابداری است .(امرسون ,۱۹۱۲,چرچ۱۹۱۸)

اسلاید ۸ :

سیستم های کنترل رسمی بایدبراساس مواردذیل طراحی شود:

(۱چه عملی مهم وقابل توجه است .

(۲ثبت دقیق وارایه منطقی وقایع.

(۳بررسی وقایع.

نگرش حسابداری کنترل مدیریت ناشی ازارتباط حسابداری با روانشناسی اجتماعی          ( آرگیریس ,۱۹۶۴) وتحلیل سازمانی وحسابداری است .( مارچ ,۱۹۵۸).

تحقیقات مذکورمنتج به شکل گیری ” مدل هارواردکنترل مدیریت ”(HMMC ) ,سایبرنتیک ,تئوری سیستم های عمومی وتئوری اقتضایی گردید.

مشکلات اساسی دراین تحقیقات ,نگرش سیاسی – اجتماعی کنترل مدیریت راشکل داد.

اسلاید ۹ :

مدل هارواردکنترل مدیریت

هرسیستم کنترلی (سیستم کنترل مدیریت )بایدحداقل یکی از۴اجزاء ذیل راداشته باشد:

یک ردیاب یامشاهده کننده که بتواندآنچه که اتفاق می افتدراکشف یامشاهده کند.

یک ارزیاب که بتواندعملکردراارزیابی کند.

یک مدیریاتعدیل کننده که درصورت نیازبتواندتغییریااصلاحات راانجام دهد.

یک شبکه ارتباطی که بتوانداطلاعات رابین ردیاب, ارزیاب ومدیرانتقال دهد.

اسلاید ۱۰ :

سیستم کنترل مدیریت فرآیندارتباطی  است که تمام اجزاءآن بایکدیگرعمل    می کنند. 

کنترل مدیریت فرآیندی است که مدیران دربکارگیری تمام منابع به مااطمینان می دهندوآنهارا دراجرای اهداف سازمانی به طورموثروکارآمداستفاده             می نمایند.( آنتونی ۱۹۶۵)

کنترل مدیریت یک زیر-سیستم سازمانی است که بین برنامه ریزی استراتژیک وکنترل عملیاتی واقع شده .

سیستم های برنامه ریزی استراتژیک ,استرتژی های سازمان ,رابوجود              می آوردوسیستم های کنترل عملیات ,موازنه وبازرسی روزانه راانجام میدهد.

سیستم های کنترل مدیریت برای حصول اطمینان ازاجراءصحیح استراتژی های برنامه ریزی شده ,آنها رابررسی میکند.بودجه بهترین مثال است .

👇محصولات مشابه با پاورپوینت کنترل مدیریت - بودجه بندی👇

پاورپوینت،بودجه و بودجه بندی در مدیریت،65 اسلاید،pptx پاورپوینت بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه بندی جامع بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت بودجه بندی، بودجه عملیاتی و بودجه بر مبنای فعالیت پاورپوینت،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی،148 اسلاید،pptx بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک مبانی نظری حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کایزن، منحنی کارا، بودجه بندی عملیاتی پاورپوینت،تعریف بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی،124 اسلاید،pptx

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت شکل گرایی در معماری معاصر پاورپوینت،فراوری بتن پیش تنیده کارت ویزیت گیم نت پاورپوینت انواع حوادث خانگی و راههای پیشگیری از آنها پاورپوینت هارمونيك ها پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها پاورپوینت 5 معمار مبانی نظری رضایت شغلی خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار بررسی ماشينهاي الكتريكي كوچك و موارد استفاده از آن بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل دوم فیزیک 2 نظام قدیم ( حرکت شناسی) خواص دی الکتریک مواد غذایی افزونه ثبت نام و ورود به سایت وردپرسی

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینتکنترلمدیریتبودجهبندیپاورپوینت کنترل مدیریت بودجه بندی پاورپوینت کنترل مدیریت بودجه بندی پاورپوینت کنترل مدیریت بودجه بندی پاورپوینت کنترل مدیریت بودجه بندیپاورپوینت کنترل مدیریت بودجه بندی