بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان | adelaide | 15845

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. از اینکه سایت ما را برای دریافت فایل بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان انتخاب کردید بسیار خوشحال و خرسندم. همچنین خوشحال می شم اگر نیاز به کمکی داشتید از تلگرام راهنماییتون کنم. با آرزوی پیروزی و سربلندی شماا دوست عزیز و محترم. توجه: خیلی از دوستان حین پرداخت هزینه فایل بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان با مشکل عدم موفقیت پرداخت روبرو می شوند. چراکه دقت نمی کنند حین پرداخت اینترنتی نباید از قندشکن استفاده کنند. پس شما حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید.

سهختگیری برایش سهخت بود، اما انگار بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان سنگ بزرگ خود شهره بودکه به بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان این راحتی نمی شد کنارش گذاشت. بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان هم دخترای خوبی هسههتن. برای برادرتون بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان او مدید؟بفر ما تو مه ندس، بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان یهبه سالمتی ... برای امر خیرتشریف بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان آوردین پس! به چشم خواهری چقدر

بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

بررسی  ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

در قالب فایل word و متشکل از 206صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوای ::

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان با روابط بین سازمان و جامعه سر و کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تاثیرات فعالیت های شرکت ها بر روی افراد جامعه می پردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد که گروه تولیدی پاکشو به عنوان نمونه تحقیق بر گزیده شده است. در این تحقیق متغیرهای عملکرد مالی ادراک شده و کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی به عنوان الزاماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مسئولیت اجتماعی جنبه های مختلفی از ادراکات مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که در این تحقیق ما 4 بعد ادراکی را در نظر گرفته ایم: وفاداری مصرف کننده، اعتماد مصرف کننده، ریسک ادراک شده و وجهه ادراک شده شرکت.

در این تحقیق از روش های کمی، تنظیم پرسشنامه و نمونه گیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مصرف کنندگان محصولات پاکشو در سطح شهر تهران بوده اند که حجم نمونه به وسیله جدول جرسی-مورگان، 384 نفر برآورد شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه 867/0 به دست آمده است که نشان می دهد ابزار گردآوری داده ها از ثبات و پایایی لازم در طول زمان برخوردار است.

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی (از نوع معادلات ساختاری) و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد مالی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی تاثیر گذار نبوده و مصرف کنندگان تمایل دارند شرکت در هر وضعیت مالی، مسئولیت اجتماعی را در فعالیت هایش لحاظ نماید. از طرفی مشخص شد مسئولیت اجتماعی وفاداری، اعتماد و ریسک ادراک شده مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری را برای شرکت به همراه می آورد.

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مصرف کننده، ذی نفعان، بیانیه های اخلاقی، تئوری هویت اجتماعی، تئوری مشروعیت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه    2

1 – 2 . بیان مساله تحقیق    4

1 - 3 . اهمیت وضرورت تحقیق    5

1 – 4 . اهداف تحقیق    8

5-1. سؤال‌های تحقیق    8

1-6. فرضیه های تحقیق    9

1 – 7 .  مدل مفهومی پژوهش    10

1 – 8 . روش تحقیق    11

1 – 9 . قلمرو تحقیق    12

1 – 10 .  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق    12                  

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2 – 1 – 1 .  مقدمه    16

2 - 1 - 2 .  مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان    18

2 - 1 - 2 - الف .  اخلاقیات کار    19

2 - 1 - 2 -  ب .  مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان    20

2 – 1 – 2 –  ج .  تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی    22

2 – 1 – 2 –  د .  حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه    25

2 – 1 – 2 – ر.  ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی    26

2- 1 – 2 – ز .  ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در شركت‌ها و جامعه    28

2 – 1 – 2 -  س .  اصول مسئولیت اجتماعی    29

2- 1 – 3 .  رفتار مصرف کننده    35

2- 1 – 4 .  پایداری و مصرف    36

2 - 1 - 4 -  الف .  فرایند مصرف    36

2 – 1 – 4 – ب .  درک رفتار مصرف کننده پایدار    39

2 – 1 - 4 – ج .  بستر مصرف پایدار    40

2 – 1 – 4 – د  .  رفتار مصرف کننده برای پایداری    44

2 – 1 – 4 -  ر .   بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری    48

2 – 1 – 5 .  الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی    49

2 – 1 – 5 – الف .  بیانیه های اخلاقی    50

2 – 1 –  5 -  ب .  عملکرد مالی    52

2 – 1 – 6 .  نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان    52

2 – 1 – 6 –  الف .  وفاداری مصرف کننده    53

2 – 1 – 6 – ب .   اعتماد مصرف کننده    55

2 – 1 – 6 -  ج .  ریسک (مخاطره) ادراک شده    56

2 – 1 – 6 -  د .  وجهه ادراک شده سازمان    57

2 – 1 – 7 .  بنیان تئوریک پژوهش    57

2 – 1 – 7 -  الف .  نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی    57

2 – 1 – 7 – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    58

2 – 1 – 8 .  تئوری‌های مورد استفاده در پژوهش    60 

فصل دوم: بخش دوم

2 – 2 – 1 .  مقدمه    67

2 – 2 – 2 .  پیشینه تحقیق    67

2 – 2 – 2 – الف . تحقیقات داخلی    68

2 – 2 – 2 – ب . تحقیقات خارجی    73

2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان    83

2 – 2 – 3 – الف .  مدل مسئولیت اجتماعی دیویس    84

2 -  2 –  3 -  ب .  مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول    86

2 – 2- 4 . انتخاب مدل مفهومی پژوهش    88

2- 2- 5.  مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن    94

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3- 1 . مقدمه    97

3-2.   نوع و روش تحقیق    97

3- 3.  جامعه آماری مورد مطالعه    100

3-4.  نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری    100

3-4- 1 . تعیین حجم نمونه    102

3-5. روش گردآوری اطلاعات    102

3-6 . تعریف عملیاتی متغیرها    104

3- 7 . روایی و پایایی پرسشنامه    108

3-7- 1. روايي    108

3-7- 2.  پایایی    110

3-8.روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها    112

3-9. آزمون های برازندگی مدل    114

3-9-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL    115

3-9-ب. شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب  RMSEA    115

3-9-ج. آزمون مجذور كاي، مجذور كاي به درجه آزادي    115

3-9-د. شاخص RMR  یا RMSR    116

3-9-ر. شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شدگي برازندگي    116

3-9-ز. شاخص برازندگي تطبيقي  CFI    116

3-10. متغیرها و اندازه های مورد استفاده    117

فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش

4- 1. مقدمه    120

4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان    121

4-2-1. جنسیت    121

4-2-2 . سن    122

4-2-3 . تحصیلات    123

4-2-4. تأهل    124

4-2-5. درآمد    125

4-3. تحلیل عاملی اکتشافی    126

4-3-1. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا    126

4-3-2. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا    129

4-4. تحليل عاملي تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل    131

4-4-1. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا    131

4-4-2. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا    134

4-5. محاسبه امتیاز عامل ها    139

4-5-1. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری    139

4-6. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق    141

4-6-1. فرضیات مدل ساختاری    141

4-6-2. نتایج آزمون فرضیات پژوهش    143

4-7. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی    145

4-8 . آزمون همبستگی    152

4-9. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل    153

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1. مقدمه    161

5-2. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی    162

5-2-1. جنسیت    162

5-2-2. تحصیلات    162

5-2-3. وضعیت تأهل    162

5-2-4. سن    162

5-2-5. درآمد    163

5-3. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی    163

5-4. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل    164

5-5. نتیجه گیری از جداول ANNOVA    166

5-6. بررسی فرضیات تحقیق    168

5-6-1. مقايسه نتايج حاصل با پژوهش‌هاي ذكر شده در پيشينه تحقيق    172

5-7. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت    174

5-7-1. عملکرد مالی ادراک شده    174

5-7-2. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی    174

5-7-3. مسئولیت اجتماعی ادراک شده    174

5-7-4. وجهه ادراک شده    175

5-7-5. ریسک ادراک شده    175

5-7-6. اعتماد مصرف کننده    176

5-7-7. وفاداری مصرف کننده    176

5-8. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها    177

5-8-1. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش    178

5-8-2. پيشنهادها برای پژوهش های آتی    181

5- 9. محدودیتهای پژوهش    182

فهرست منابع    183

فهرست جداول

جدول 2 – 1 – 1.  اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی    30

جدول 2 – 1 – 2 .  مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان    64

جدول 2- 2 – 1.  سابقه تحقیقات گذشته    79

جدول 2 –2- 2. پشتیبان متغیرها    88

جدول 2 –2- 3. پشتیبان فرضیات    90

جدول 2-2-4. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش    92

جدول3-1. سوالات پرسشنامه    103

جدول 3-2. شکل کلی امتیازبندی پرسشنامه    104

جدول 3-3. شاخص های مورد استفاده جهت عملیاتی نمودن متغیرها    107

جدول 3-4.    KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا    110

جدول 3-5.    KMOو آزمون بارتلت متغیرهای درون زا    110

جدول 3-6. تعیین آلفای کرونباخ    111

جدول 3-7. شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش    116

جدول 4- 1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان    121

جدول4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان    122

جدول 4-3. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان    123

جدول 4-4 . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان    124

جدول 4-5 . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان    125

جدول 4-6.    KMOو آزمون بارتلت    127

جدول 4-7. اشتراکات اولیه    127

جدول 4-8 . واریانس کل متغیرهای برون زا    128

جدول 4-9. ماتریس چرخش یافته عاملی    128

جدول 4-10 . KMO   و آزمون بارتلت    129

جدول 4-11 . اشتراکات اولیه    129

جدول 4-12. ماتریس چرخش یافته نهایی    130

جدول 4-13. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط    130

جدول 4-14 . بار عاملی متغیرها    132

جدول 4-15. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا    133

جدول 4-16 . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی)    134

جدول 4-17. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا    136

جدول 4-18. بارعاملی متغیرهای پژوهش    137

جدول 4- 19. همبستگی بین متغیر های درون زا    138

جدول 4-20. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری    139

جدول 4-21 . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش    143

جدول 4- 22. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات    144

جدول 4-23. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش    145

جدول 4-24. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت    145

جدول 4- 25. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات    146

جدول 4-26. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل    148

جدول 4-27. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن    149

جدول 4-28. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد    151

جدول 4- 29. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر    153

جدول 4-30 . ماتریس اهمیت - وضعیت    154

جدول 4-31. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده    154

جدول 4-32. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی    155

جدول 4-33. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده    156

جدول 4-34. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده    156

جدول 4-35. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده    157

جدول 4-36. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده    158

جدول 4-37. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده    159

جدول 5-1. نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش    163

جدول 5-2. همبستگی متغیرهای برون زا    164

جدول 5-3. همبستگی متغیرهای درون زا    164

جدول 5-4. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات    171

جدول 5-5. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه    172

فهرست اشکال و نمودارها

شکل شماره 1- 1. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (2011 11

شکل 2 – 1 – 1 . کل فرایند مصرف37

شکل شماره 2- 1 – 2 -  ماتریس ادراک خرید پایدار42

شکل 2 – 2 – 1.  مدل کیث دیویس85

شکل شماره 2 – 2 – 3.  مدل مفهومی پژوهش95

نمودار 4-1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان122

نمودار 4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان123

نمودار 4-3 . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان124

نمودار4-5. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان 126

نمودار 4-6. مدل در حالت تخمین استاندارد 132

نمودار 4-7. مدل در حالت ضرایب معناداری133

نمودار 4-8 . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد135

نمودار 4-9. مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت ضرایب معنی‌داری136

نمودار4-10 . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری142

نمودار 4-11. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد142

👇محصولات مشابه با بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان👇

پروپوزال بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان پروپوزال مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: شرکت اروم نارین (شادلی)) پروپوزال بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به کشور محل ساخت در صنعت پوشاک پروپوزال بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندر پروپوزال بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ا

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله کوچ نشینی عشایر پاورپوینت تشخیص دهنده های خطا و کاربرد آنها در سیستم های تعبیه شده بی درنگ پاورپوینت روشهاي استريليزاسيون پاورپوینت حقوق بيمار پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی 1 پاورپوینت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور بررسی تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينیوم بررسی انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي كليه مسجدهاي اسلامي در كشور هاي اسلامي پاورپوینت تاریخ طب پاورپوينت شبکه های آندوپلاسمی انواع فرایندهای پیشرفته و مدرن PVD آثار ترک نماز و بی نمازی بر زندگی انسان ها امام خمینی(ره) ؛ الگوی رهبری در جهان اسلام اقتصاد کشاورزی

👇کلمات کلیدی👇

بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان